Våre
Priser & Vilkår

Avtalevilkår nettsider

Denne avtale (heretter ”Avtalen”) gjelder for leveranse av produkter og tjenester fra ProEffekt (org. nr. 988 095 974), økernveien 99, 0579 Oslo (heretter ”Leverandøren”) til enhver selvstendig næringsdrivende eller selskap som har akseptert vilkårene i Avtalen (heretter ”Kunden”). Leverandøren og Kunden omtales under i fellesskap som ”Partene”.

 1. Avtaleinngåelse
  1. Avtalen anses inngått når Kunden har godkjent vilkårene per e-post, på Internett, muntlig eller gjennom skriftlig kontrakt.
  2. Avtalen omhandler i utgangspunktet oppsett, oppdateringer, design og koding av WordPress-nettside. Dersom Kunden ønsker dette, kan også avtalen involvere tekst, bilde annet tillegg.
  3. Eventuell oppsigelse av Avtalen fra Kunden gjøres skriftlig per e-post.
  4. Dersom Kunden ønsker å si opp Avtalen må dette gjøres 3 måneder før ønsket sluttdato.
 2. Kundens ansvar, rettigheter og plikter
  1. Ved inngåelse av avtale skal Kunden være inneforstått med leveranseforløp, betalingsbetingelser og leverandørens ansvar.
  2. Det forventes at Kunden setter seg inn i priser og lisenser som til enhver tid finnes oppdaterte på nettsiden til Leverandøren.
  3. Kunden er ansvarlig for å oppgi nøyaktig og korrekt informasjon til Leverandøren. Kunden er i forbindelse med endringer som potensielt kan påvirke kundeforholdet forpliktet til umiddelbart å varsle ProEffekt om dette skriftlig. Kunden er selv ansvarlig for forsinkelser som følge av mangelfull eller feilaktig informasjon.
  4. Kunden er ansvarlig for å oversende materiale, nødvendig informasjon og tilbakemeldinger innen rimelig tid. Dersom ProEffekt etter gjentatte forespørsler via telefon og/eller e-post fortsatt ikke har fått overlevert det nødvendige materiale vil ProEffekt bruke eksempeltekst og –bilder til å sette nettside, og deretter publisere denne på midlertidig adresse.
  5. Dersom kunden ikke gir tilbakemelding innen rimelig tid vil ProEffekt regne nettsiden som ferdigstilt, og kunden vil bli fakturert for tjenesten. Ytterligere kostnader og/eller forsinkelser vil da kunne påløpe ved gjenopptak av arbeidet.
  6. Kunden er ansvarlig for alt redaksjonelt innhold i forbindelse med nettside. Kunden er ansvarlig for at materiale som publiseres på kundens nettside og/eller formidles via kundens e-postadresser ikke er i strid med gjeldende lov eller med tredjeparts rettigheter. I tilfeller der Avtalen inkluderer at Leverandøren skal produsere materiale, er det Leverandøren som er ansvarlig for rettigheter til dette.
  7. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere seg på eventuelle endringer som blir gjort av WordPress som kan påvirke kundens oppsett av nettside.
  8. Dersom Kunden besitter domene registrert av andre enn ProEffekt, er Kunden ansvarlig for at domenet pekes til hjemmesidens webområde på ProEffekt eller webservere til underleverandører av ProEffekt.
 3. Leverandørens ansvar, rettigheter og plikter
  1. Leverandøren kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll, slik som streik, politiske og offentlige bestemmelser, naturkatastrofer og andre forhold som Leverandøren ikke med god grunn kunne forventes å ha kjennskap til på tidspunktet Avtalen ble inngått.
  2. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig dersom WordPress, myndigheter eller andre aktører skulle forhindre Leverandøren i å levere sine tjenester.
  3. Leverandøren forbeholder seg retten om å sende ut nyhetsbrev med nyheter og tilbud Leverandøren finner relevant for Kunden, samt nyheter og tilbud som leveres av tredjepart. Kunden kan når som helst melde seg av dette nyhetsbrevet ved hjelp av en lenke i nyhetsbrevet.
  4. Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte Kundens logo og nettside som referanse i sin markedsføring, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene.
  5. Leverandøren vil tilstrebe at nettsiden til enhver tid skal være publisert på den gjeldende nettadresse, med unntak av nedetid i forbindelse med nødvendig vedlikehold, feilretting og lignende. Leverandøren garanterer likevel ikke nettsidens tilgjengelighet da dette kan påvirkes av hendelser utenfor Leverandørens kontroll.
  6. Når Leverandøren har publisert nettsiden på kundens nettadresse fritas Leverandøren for dette ansvar, og kunden er fra dette tidspunkt selv ansvarlig for innlegging og endring av tekst og bilder. Leverandøren vil likevel kunne gjøre dette som en egen tjeneste for kunden, etter den gjeldende timespris for support.
  7. Om Kunden har kjøpt en nettside inkludert support, har Kunden krav på åtte timer support per år. Har Kunden behov for support utover dette vil Leverandøren fakturere Kunden kr 1.400,- per påbegynte time. Om Kunden har kjøpt en nettside uten support vil Leverandøren fakturere Kunden kr 1.400,- per påbegynte time.
  8. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap, skade eller annet i forbindelse med tap/ødeleggelse av data, nedetid, feilaktig/ikke leverte data eller lignende.
  9. Leverandøren har intet ansvar for det redaksjonelle innhold på nettsiden etter at nettsiden er ferdig levert fra Leverandøren til Kunden.
  10. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap hos Kunden som følger av feil, mangler eller forsinkelser, med mindre dette påviselig skyldes Leverandørens grove uaktsomhet.
 4. Betalingsbetingelser
  1. Alle priser er eks. mva.
  2. Fakturaer forfaller normalt etter 50 dager. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov.
  3. Fakturagebyr på kr. 38,- tilkommer.
 5. Uenigheter
  1. Skulle det oppstå en uenighet mellom Partene skal forhold som reguleres i Avtalen avgjøres etter norsk rett med Oslo Tingrett som rett verneting.

Avtalevilkår Facebooksider

Denne avtale (heretter ”Avtalen”) gjelder for leveranse av produkter og tjenester fra ProEffekt (org. nr. 988 095 974), Økernveien 99, 0579 Oslo (heretter ”Leverandøren”) til enhver selvstendig næringsdrivende eller selskap som har akseptert vilkårene i Avtalen (heretter ”Kunden”).

Leverandøren og Kunden omtales under i fellesskap som ”Partene”. Når det i Avtalen refereres til ”Facebooksiden” så innebærer det en bedriftside på Facebook med tilhørende forsidebilde, profilbilde og applikasjon.

 1. Kundens og Leverandørens Rettigheter og plikter
  1. Ved inngåelse av avtale skal kunden være inneforstått med leveranseforløp, betalingsbetingelser og leverandørens ansvar.
  2. Kunden står selv ansvarlig for å følge Facebooks lover og regler, ref. Facebook Promotion Guidelines. Samtidig har Leverandøren et ansvar for å opplyse om disse hvis, eller når, Leverandøren blir oppmerksom på at kunden bryter Facebooks Promotion Guidelines.
  3. Leverandøren tar ikke ansvar for eventuelle endringer som blir gjort av Facebook, verken når det gjelder drift eller Promotion Guidelines. Dette betyr at hvis Facebook kommer med en endring er kunden selv ansvarlig for å oppdatere seg rundt de endringene som er gjort, og å selv sette seg inn i disse.
  4. Leverandøren kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll slik som streik, politiske og offentlige bestemmelser og andre forhold som Leverandøren ikke med god grunn kunne forventes å ha kjennskap til på tidspunktet Avtalen ble inngått.
  5. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig dersom Facebook, myndigheter eller andre aktører skulle forhindre Leverandøren i å levere sine tjenester.
  6. Leverandøren forbeholder seg retten om å sende ut nyhetsbrev med nyheter og tilbud Leverandøren finner relevant for Kunden, samt nyheter og tilbud som leveres av tredjepart. Kunden kan når som helst melde seg av dette nyhetsbrevet ved hjelp av en lenke i nyhetsbrevet.
  7. Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte Kunden sin logo og Facebookside som referanse i sin markedsføring, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene.
 2. Avtaleinngåelse, varighet og oppsigelse
  1. Avtalen anses inngått når kundene har godkjent vilkårene per e-post, på Internett, muntlig eller gjennom skriftlig kontrakt.
  2. Avtalen omhandler utvikling av applikasjon(er) til Kundens Facebookside, samt drifting og support. Har ikke kunden en Facebookside, vil Leverandøren også opprette en Facebookside for Kunden. Leverandøren kan også utvikle forsidebilde og profilbilde, om Kunden ikke har dette.
  3. Det forventes at Kunden setter seg inn i priser og lisenser som til enhver tid finnes oppdaterte på hjemmesiden til Leverandøren.
  4. Leverandøren tilbyr drifting til alle sine kunder. Dette innebærer da nødvendige endringer som skulle komme på applikasjonene, forsidebilde eller profilbilde i ettertid. Kunden er selv ansvarlig for å holde sin Timeline oppdatert til enhver tid, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
  5. Eventuell oppsigelse av Avtalen fra Kunden gjøres skriftlig per e-post. Kunden må si opp 45 dager før de ønsker å fjerne de(n) gitte applikasjonen(e).
 3. Leveranseforløp
  1. Etter at Avtalen er inngått og Leverandøren har mottatt en beskrivelse, bilde(r), tekst og annet innhold (heretter ”Materiell”) som Kunden ønsker å ha med på Facebooksiden sin, går bestillingen over til designeren hos Leverandøren.
  2. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren mottar tidligere beskrevet Materiell til gitte tidsfrister. Dersom Kunden ikke leverer ønsket Materiell til sin Facebookside kan Leverandøren blir nødt til å utsette tidligere antatt publiseringstid.
  3. Designer lager så et første utkast ut i fra den opprinnelige bestillingen, Utkastet sendes til kunden som må godkjenne dette før lansering av side.
  4. Etter endelig godkjenning fra Kunden, lanseres Facebooksiden med Kunden som administrator på Facebooksiden, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
 4. Betalingsbetingelser
  1. Alle priser er eks. Mva.
  2. Fakturaer forfaller normalt etter 50 dager. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov.
  3. Fakturagebyr på kr. 38,- tilkommer.
 5. Ansvar
  1. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap hos Kunden som følger av feil, mangler eller forsinkelser, med mindre dette påviselig skyldes Leverandørens grove uaktsomhet.
 6. Uenigheter
  1. Skulle det oppstå en uenighet mellom Partene skal forhold som reguleres i Avtalen avgjøres etter norsk rett med Oslo Tingrett som rett verneting.

Kontakt oss

Høres noe av dette interessant ut, eller vil du snakke om noe annet?

Du er velkommen til å komme på besøk til Tvetenveien 4 i Oslo for å prate med en av våre rådgivere. Helt uten binding eller kjøpskrav. Vi kommer også ut til deg om det er ønskelig.

Slå på tråden til 93 49 48 58 eller send en e-post til post@proeffekt.no, så setter vi av tid til deg. Du kan også bruke kontaktskjemaet.

Send

E-post: post@proeffekt.no

Telefon: 23 03 54 21

Tilgjengelig på telefon alle hverdager 09:00 – 15:30